...het vrolijkste kinderdagverblijf in Amsterdam-Oost!

Algemeen beleid

De kinderen worden opgevangen in een verticalegroep. In een verticale groep worden kinderen van verschillende leeftijdscategorieën bij elkaar gebracht. Er zijn kleine en grote kinderen die van elkaar leren, elkaar stimuleren en rekening houden met elkaars behoeften en mogelijkheden. Het voordeel van een verticale groep is ook dat een kind meerdere jaren dezelfde pedagogisch medewerker kan hebben en met haar een hechte relatie kan opbouwen. 

Er is dagelijks minimaal één gediplomeerde pedagogische medewerker op de groep aanwezig (afhankelijk van de groepsgrootte) die samen met een derde jaars Pedagogisch medewerker in opleiding (BBL-er) verantwoordelijk is voor de opvang, begeleiding en verzorging van uw kind.

We werken ook met BOL-stagiaires, zij werken altijd samen met een gediplomeerd pedagogisch medewerker. Een BOL-stagiaire staat in principe boventallig op de groep maar mag bij ziekte van een Pedagogische medewerker of  tijdens de schoolvakanties van de BOL student worden ingezet. 

Hiervoor gelden wel de volgenden voorwaarden:

-De BOL-stagiaire mag nooit alleen op de groep staan, mag niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar en mag uitsluitend worden ingezet op de eigen stagelocatie.

Ontwikkeling 
De groepen zijn op de leeftijden van de kinderen samengesteld. Evenals de inrichting die voor voldoende uitdaging zorgt om dingen te ontdekken en waarin kinderen zich goed kunnen bewegen. De pedagogisch medewerkers stimuleren de taalontwikkeling door het benoemen van de activiteiten en voorwerpen die op dat moment plaatsvinden en door rechtstreekse vragen te stellen. Ook worden er veel liedjes gezongen met de kinderen. Op het kinderdagverblijf is Nederlands de voertaal.

Veiligheid en gezondheid
De binnen- en buitenruimtes voldoen aan alle brandveiligheid- en hygiëne-eisen, zoals deze door de overheid zijn bepaald. Hieronder vallen regels en voorschriften voor veiligheidseisen aan meubilair, afschermen van onveilige plaatsen, onderdelen en opstellingen in de ruimte.

 Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie voor gezondheid en veiligheid gemaakt.

Vierogenprincipe
Het vierogenprincipe in de kinderopvang (0-4) betekent dat de pedagogisch medewerkers of stagiaires gezien of gehoord moeten kunnen worden door een andere volwassenen, tijdens de werkzaamheden. Het vierogenprincipe is wettelijk vastgelegd in de regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen met als doel de veiligheid voor de kinderen te vergroten.

 Wij geven invulling aan het vierogenprincipe door altijd met 2 pedagogisch medewerkers te openen en te sluiten, met stagiaires te werken en cameratoezicht op de volgend plaatsen;

Voor het gebruik van de camera's is een protocol opgesteld. Deze is terug te vinden in het pedagogisch beleid.

Mentorkinderen
Elk kind bij kinderdagverblijf Kinderfortje heeft een mentor. Dit betekent dat elk kind gekoppeld is aan een pedagogisch medewerker. Deze pedagogisch medewerker volgt het kind in zijn of haar ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het kind stimuleren de volgende stap te zetten. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders.

De mentor observeert het kind gedurende een bepaalde periode. Tijdens activiteiten observeert de mentor haar mentorkinderen. Na elk thema schrijft zij op wat haar is opgevallen in het handelen van het kind. Indien zij merkt dat het kind bijvoorbeeld moeite heeft met knippen, dan geeft zij het kind extra aandacht op het gebied van knippen. Deze observaties worden na elk thema genoteerd. Er wordt gelet op motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Tweemaal per jaar bespreekt de mentor met de ouder de voortgang van het kind. Indien er reden is tot zorg zal zij eerder een gesprek met de ouder aanvragen. 

Drie uursregeling
Wanneer de opvang ruimere openingstijden heeft dan 10 uur per dag, mag er maximaal 3 uur per dag afgeweken worden van de beroepskracht-kindratio (bkr). Kinderdagverblijf Kinderfortje is geopend van 7:45 tot 18:30. Afwijken van de bkr mag maximaal 1,5 uur aaneengesloten. In totaal moet minstens de helft van het benodigde aantal pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. 

Er wordt dagelijks op de Twinkeltjes groep om 07:45 uur met twee medewerkers geopend. Er wordt dan mogelijk van de bkr afgeweken vanaf 8:30 uur tot 9 uur. Om 09:00 uur komen er 2 medewerkers bij en zijn er 4 medewerkers aanwezig. Als er op een dag 3 medewerkers op de groep moeten werken dan start de tweede medewerker om 8:30 uur en de derde medewerker om 9:00 uur op de groep. De pauzetijden bij 2 medewerkers op de groep is van 13:00 uur tot 14:00 uur, 30 minuten per medewerker, en er blijft dan één pedagogisch medewerker op elke groep. De pauzetijden bij 3 medewerkers op de groep is van 13:00 uur tot 14:30 uur, dan wordt er 1,5 uur afgeweken van de bkr. De kinderen liggen dan in bed te slapen of worden op een speelse manier voorbereid op de basisschool. Om 17:00 uur gaan de eerste medewerkers naar huis. Er wordt dan mogelijk van 17:00 tot 18:00 uur afgeweken van de bkr. Sluiting vindt altijd plaats met twee medewerkers.

 

Tijden die niet afwijken van de bkr

Tijden die mogelijk afwijken van de bkr

07:45 - 08:15 uur

08:30 uur - 09:00 uur

09:00 - 13:00 uur

13:00 uur - 14:30 uur

14:30 - 17:00 uur 

17:00 uur - 18:00 uur

 

Pedagogisch coach
Vanaf 1 januari 2019 worden alle medewerkers gecoached door een pedagogisch coach. De pedagogisch coach fungeert als een spil tussen het pedagogisch beleid en de de uitvoering hiervan. Daarnaast helpt de coach de pedagogisch medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen met hen de coachingsbehoeften. Het coachen werd in het eerste jaar door een interne coach gedaan, daarna is gekozen voor een externe coach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderfortje

Ons adres
Deymanstraat 14 A H - 18 hs
1091SE  Amsterdam Oost

Routebeschrijving

Telefoon: 020 46 83 661
Mobiel: 
06 486 91 212
E-mail: info@kinderfortje.nl